route21

weblog over transport en mobiliteit

VIL ontwikkelt telecomatica-profiel voor transportsector

Posted by marc on September 30th, 2007

De concurrentiedruk dwingt wegtransporteurs tot optimalisatie van de processen en het drukken van de operationele kosten. ICT-ondersteuning kan volgens het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) hierbij een krachtig hulpmiddel zijn. Toch wordt de invloed van ICT op de competitieve positie van de onderneming volgens het VIL slechts door een minderheid van transportbedrijven erkend. De organisatie stelt dat de uitdaging er dan ook in bestaat om de ICT-investering te vertalen naar een opportuniteit voor de bedrijfsvoering en de klantenservice, veeleer dan het louter en alleen te beschouwen als een kost.

“Transport over land is een sector met een sterke concurrentiedruk, mede door de concurrentie uit Oost-Europa, de stijgende kosten en de zwakke onderhandelingspositie van de transporteur of vervoerder,” aldus het VIL. “De grote uitdaging bestaat erin om enerzijds de kosten te minimaliseren en anderzijds een sterkere klantenbinding uit te bouwen om zo een betere concurrentiepositie te bekomen. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) kan hierbij een oplossing bieden. De lage winstmarges in de sector weerhouden de transporteur echter vaak om in innovatieve en dure systemen te investeren.”

De toepassingsgebieden van informatica in de transportsector situeren zich volgens het VIL op vier domeinen. Het gaat daarbij om algemeen management, klantenmanagement, vrachtmanagement en vlootmanagement. “Uit een onderzoek blijkt dat het backoffice – zoals ordermanagement, facturatie en boekhouding – het sterkst geïnformatiseerd is,” aldus het VIL. “Meestal doet men hier een beroep op basistools, zoals Word, Access of Excel. Een kwart van de transporteurs heeft een gespecialiseerde applicatie.”

Managementinformatie en kosten per rit worden volgens de onderzoekers minder vaak bijgehouden en moeten meestal (gedeeltelijk) handmatig berekend worden. “Klantenmanagement beperkt zich bij de meeste bedrijven tot de basis, met ad hoc communicatie via conventionele kanalen, zoals fax, telefoon en e-mail,” wordt er opgemerkt. “Slechts een kwart van de bedrijven gaat een strategische relatie aan met belangrijke klanten. Opvallend is dat het vracht- en vlootmanagement, twee kerndomeinen van transportbedrijven, op het vlak van ICT stiefmoederlijk behandeld worden. Slechts een kwart investeerde in deze domeinen tot nu toe in telematica-ondersteuning.”

De vele kleine Vlaamse transporteurs staan volgens het VIL op ICT-vlak helemaal nog niet ver. “Toch is de Vlaamse wegtransporteur doorgaans tevreden met de huidige ICT-ondersteuning en maakt hij geen grote plannen voor bijkomende investeringen,” wordt er opgemerkt. “De vastgestelde investeringsgraad in ICT neemt in grote lijnen toe met de omvang van het bedrijf, alsook met de mate waarin de informatiebijdrage belangrijker wordt in de dienstverlening en het bedrijf dus een hoger logistiek profiel heeft. Toch zijn er ook grote transportbedrijven waar niet of nauwelijks is geïnformatiseerd.”

Door te investeren in ICT kunnen processen volgens het VIL nochtans geoptimaliseerd worden en kunnen operationele kosten worden gedrukt. “Zo kan de transporteur een betere service bieden aan de verlader,” wordt er opgemerkt. “ICT-investeringen vertegenwoordigen weliswaar een kost, maar bieden transporteurs tevens een opportuniteit voor een meer competitieve bedrijfsvoering. Niet elk transportbedrijf heeft evenwel nood aan dezelfde ICT-ondersteuning. Afhankelijk van de vlootgrootte en de aangeboden logistieke diensten – focus op goederenstromen, goederen of toegevoegde waarde – is een ander ICT-profiel aangewezen.”

Het VIL ontwikkelde daarom, in samenspraak met de transportorganisaties SAV en Febetra en de verladersorganisatie OTM een ideaal ICT-profiel voor de wegtransporteur, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de bedrijfsgrootte en de aard van de activiteiten.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>